';

Regulamin korzystania z usług  „moovie Michał Wojtyło”   

I. Postanowienia ogólne

1)Regulamin korzystania z usług firmy moovie Michał Wojtyło, zwanej dalej Usługodawcą, obowiązuje wszystkich klientów korzystających z usług Usługodawcy

2)Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich klientów ( zwanych dalej Zawodnikami ) oraz organizatorów i prowadzących treningi, zajęć (trenerów, instruktorów, sędziów itp. )

II. Warunki uczestnictwa

1)Zawodnik zobowiązany jest do podpisania deklaracji o stanie zdrowia i wykonywaniu ćwiczeń na własną odpowiedzialność oraz do opłacenia opłaty wynikającej z cennika Usługodawcy, przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

2)Przypisania do odpowiedniej grupy dokonuje trener prowadzący zajęcia. Rodzaj grupy dostosowany jest do wieku,  poziomu zaawansowania uczestnika oraz wybranej usługi z cennika Usługodawcy.

3)Uczestnik otrzymuje dostęp do systemu treningowego, w którym znajdują się informacje na temat miejsca i czasu trwania treningów. Zawodnik nie ma obowiązku realizacji założonego planu. Zajęcia znajdujące się w systemie treningowych Zawodnik realizuje na własną odpowiedzialność.

4)Zawodnik zostaje dopuszczony przez organizatora do uczestnictwa w treningach po spełnieniu wymagań określonych w punkcie  II Warunki Uczestnictwa .

5)Zawodnik nie jest ubezpieczony przez Usługodawcę z  tytułu NNW.

6)Zawodnik powinien posiadać dodatkowe ubezpieczenie NNW i kosztów leczenia z tytułu udziału w treningach, zawodach, zagranicznych zgrupowaniach oraz obozach sportowych (jeśli ubezpieczenie nie ujęte jest jako oddzielny element oferty Usługodawcy)

7)Uczestnik  jest zobowiązany do uiszczenia opłat za udział w treningach w trybie, terminie i wysokości określonych przez Usługodawcę.

8)W treningach organizowanych przez Usługodawcę mogą brać udział osoby nieletnie  pod warunkiem dostarczenie oświadczenia o możliwości uczestnictwa w treningach podpisanego przez prawnego opiekuna.

9)Zawodnicy muszą przestrzegać regulaminów obiektów na których wykonywane są zajęcia.

10)Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za uszkodzenia obiektów wynikłe w skutek niezachowania się zgodnie z zaleceniami osoby prowadzącej zajęcia.

11)Usługodawca może przenieść lub odwołać zajęcia z uwagi na warunki atmosferyczne lub brak dostępności pomieszczenia służącego do wykonywania treningu. Usługodawca dopełni wszystkich starań aby o zmianach poinformować Zawodników z należytym wyprzedzeniem.

12)Zawodnik powinien zjawić się na treningu punktualnie.

13)Zawodnik odłączając się od grupy w trakcie treningu ma obowiązek poinformowania o tym fakcie prowadzącego trening bądź usługodawcę

14)Usługodawca ma prawo wykorzystać materiały audio oraz wideo powstałe w trakcie treningów do celów marketingowych.

III. Strój treningowy i startowy

1)Noszenie na treningu biżuterii i umożliwiającej pociągniecie, zerwanie, zaplątanie jest surowo zabronione ( dotyczy to łańcuszków, bransoletek, wisiorków, kolczyków itd)

2)Uczestnik podczas startów w zawodach powinien startować w stroju GT RAT zaakceptowanego przez Usługodawcę

3)Nanoszenie dodatkowych elementów graficznych na strój GT RAT powinno być zaakceptowane przez Usługodawcę

IV. Warunki udziału w treningach pływackich

1)Zawodnik  bierze udział w treningu pływackim na własną odpowiedzialność.

2)Podczas treningów pływackich na obiekcie lub w miejscu realizacji treningów znajdować się będzie trener udzielający porad trenerskich. Trener nie jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo Zawodników. Zawodnik nie ma obowiązku wykonywania poleceń trenera jeśli uważa je za niebezpieczne dla swojego stanu zdrowia lub życia. W takim wypadku zawodnik powinien poinformować o tym fakcie trenera i niezwłocznie zakończyć trening.

3)Zawodnik otrzyma od Usługodawcy karnet wstępu na obiekt sportowy (jeśli tego wymaga obiekt)

4)W razie utraty karnety Zawodnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów wydania nowego karnety zgodnie z cennikiem obiektu.

5)Po zakończeniu współpracy z Usługodawcą, Zawodnik zobowiązany jest do zwrotu posiadanych karnetów.

6) Gorsze samopoczucie, kontuzje należy zgłosić trenerowi przed rozpoczęciem zajęć

V. Warunki udziału w treningach kolarskich

1)Zawodnik bierze udział w treningu kolarskim na własną odpowiedzialność.

2)Podczas treningów kolarskiego Zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania prawa o ruchu drogowym. Zawodnik nie ma obowiązku wykonywania poleceń trenera jeśli uważa je za niebezpieczne dla jego stanu zdrowia lub życia. W takim wypadku zawodnik powinien poinformować o tym fakcie trenera i niezwłocznie zakończyć trening. Zawodnik rezygnując z danego treningu musi brać pod uwagę resztę uczestników zajęć i opuścić ją dbając o bezpieczeństwo wszystkich

3)Zawodnik zobowiązany jest do posiadania roweru w pełni sprawnego oraz odpowiednio oświetlonego zgodnie z  przepisami prawa  o ruchu drogowym.

4)Zawodnik w treningu kolarskim ( w trakcie poruszania się na rowerze ) zobowiązany jest przez cały czas do noszenia zapiętego kasku.

5)Zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad jazdy w grupie, dawania sygnałów, informowania o sytuacji na drodze itd mając na uwadze bezpieczeństwo pozostałych uczestników treningu.

VI. Warunki udziału w treningach biegowych

1)Zawodnik bierze udział w treningu biegowym na własną odpowiedzialność.

2)Podczas treningów biegowego uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania prawa o ruchu drogowym. Zawodnik nie ma obowiązku wykonywania poleceń trenera jeśli uważa je za niebezpieczne dla jego stanu zdrowia lub życia. W takim wypadku zawodnik powinien poinformować o tym fakcie trenera i niezwłocznie zakończyć trening

VII. Reprezentowanie grupy GT RAT

1)Podczas udziału w zawodach zawodnik zobowiązany jest do reprezentowania grupy GT RAT zgodnie z zasadami fair-play. Jeśli regulamin organizatora nie przewiduje inaczej Zawodnik powinien startować w stroju z logo GT RAT

2)W klasyfikacji grupowej zawodnik zobowiązany jest do wpisania nazwy grupy GT RAT. W przypadku chęci wpisania więcej niż jednej nazwy grupy zawodnik powinien wcześniej uzgodnić ten fakt z Usługodawcą

VIII. Opłaty

1)Opłaty za korzystanie z usług należy wpłacać do 5-tego dnia każdego miesiąca. Opłata pobierane są z góry za dany miesiąc

2)Opłaty należy kierować na konto Usługodawcy.

3)Tytuł przelewu powinien zawsze zgadzać się z informacją otrzymaną w wiadomości e-mail dotyczącej wysokości opłat. Wiadomość e-mail będzie wysyłana raz w miesiącu.

4)Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia usług na rzecz zawodnika jeśli jego zobowiązania finansowe wobec Usługodawcy przekraczają okres 30 dni.

5)Ponowne rozpoczęcie korzystania z usług Usługodawcy wiązać się będzie z poniesieniem kosztów aktywacji konta ujętych w cenniku.

VIII Plan treningowy

1)Plan treningowy przekazywany przez Usługodawcę Zawodnikom jest własnością Usługodawcy, rozpowszechnianie go bez pisemnej zgody Usługodawcy jest wzbronione

2)Plan treningowy realizowany jest przez Zawodnika na jego własną odpowiedzialność. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności uszkodzenia mienia i utratę zdrowia Zawodnika oraz osób postronnych wynikłą na skutek realizacji plany treningowego.